ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ

ກ່ຽວກັບເຮົາ

ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈາກ ຄວາມມຸ່ງຫວັງຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາດີ ຂອງຜູ້ທີ່ກໍ່ຕັ້ງ ໃນການໃຫ້ບໍລິການສະຖານີ ບໍລິການນ້ຳມັນ ທີ່ມີມາດຕະຖານ ໃນລາຄາທີ່ເປັນທໍາ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ໃຫ້ຄອບຄຸມທົ່ວທຸກພື້ນທີ່ ຂອງປະເທດຫຼັງຈາກ ການສຳຫຼວດຕະຫຼາດ ນ້ຳມັນເບື້ອງຕົ້ນພົບວ່າ: ຊຸມຊົນໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເຂົ້າເຖິງ ແຫຼ່ງພະລັງງານເຊື້ອໄຟ ອັນທີ່ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ ໃນການຂັບເຄື່ອນ ລະບົບເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດ.

ວິໃສທັດຂອງພວກເຮົາ

 

ເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນຳ ທາງດ້ານພະລັງງານເຊື້ອໄຟ ທີ່ຄົບວົງຈອນ ດ້ານຜະລິດຕະພັນປີໂຕຣລ້ຽມ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງທາງການຄ້າ ໃນລະດັບອາຊຽນພາຍໃນປີ 2015.

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ

 

• ສ້າງ​ທຸລະ​ກິດ​ພະລັງງານ​ເຊື້ອໄຟ​ ຂອງ​ເອກະ​ຊົນ​ລາວ​ທີ່ຄົບ​ວົງ​ຈອນ.
• ເປັນ​ທີ່​ຍອມຮັບ​​ ແລະ​​ ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ.
• ສາມາດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ການ​ຄ້າ​ໃນ​ລະດັບ​ພູມ​ມິ​ພາກ.
• ສ້າງ ແລະ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສັງຄົມ.

 

ລາຄານ້ຳມັນ (09/06/2017)

ແຂວງ Plus Super 95
ກີບ/ລິດ
Plus Regular 91
ກີບ/ລິດ
Plus Diesel
ກີບ/ລິດ
ນະຄອນຫຼວງ
8,730 7,740 6,790
ຄຳມ່ວນ 8,760 7,990 6,820
ສະຫວັນນະເຂດ 8,760 7,990 6,820
ຈຳປາສັກ 9,030 8,790 6,850
ບໍ່ແກ້ວ 9,070 8,830 6,890
ຫຼວງພະບາງ 9,430 9,190 7,250

ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ