ຂ່າວສານ

ວິໃສທັດຂອງພວກເຮົາ

 

ເປັນບໍລິສັດຊັ້ນນຳ ທາງດ້ານພະລັງງານເຊື້ອໄຟ ທີ່ຄົບວົງຈອນ ດ້ານຜະລິດຕະພັນປີໂຕຣລ້ຽມ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງທາງການຄ້າ ໃນລະດັບອາຊຽນພາຍໃນປີ 2015.

ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ

 

• ສ້າງ​ທຸລະ​ກິດ​ພະລັງງານ​ເຊື້ອໄຟ​ ຂອງ​ເອກະ​ຊົນ​ລາວ​ທີ່ຄົບ​ວົງ​ຈອນ.
• ເປັນ​ທີ່​ຍອມຮັບ​​ ແລະ​​ ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຂອງ​ສັງ​ຄົມ.
• ສາມາດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ການ​ຄ້າ​ໃນ​ລະດັບ​ພູມ​ມິ​ພາກ.
• ສ້າງ ແລະ ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສັງຄົມ.

 

ລາຄານ້ຳມັນ (03/08/2017)

ແຂວງ Plus Super 95
ກີບ/ລິດ
Plus Regular 91
ກີບ/ລິດ
Plus Diesel
ກີບ/ລິດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
8,670 7,670 6,900
ຄຳມ່ວນ 8,700 7,700 6,930
ສະຫວັນນະເຂດ 8,700 7,700 6,930
ຈຳປາສັກ 8,730 7,730 6,960
ອຸດົມໄຊ 9,150 8,150 7,380
ຫຼວງພະບາງ 9,130 8,130 7,360

ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ